Alan Adı Kayıt Sözleşmesi

Alan Adı Kayıt Sözleşmesi..

İşbu hizmet sözleşmesi genel hükümleri yasal hak ve yükümlülükler ile ilgili olarak önemli bilgiler içermektedir.


1. TARAFLAR

İş bu sözleşme şartları, Yakuplu Mah. 194. Sk. 3. Matbaacılar Sitesi Beylikdüzü / İstanbul / Türkiye adresinde mukim ve bu adreste SITENANO markası ile e-ticaret hizmetlerini yürüten, Beylikdüzü Vergi Dairesi’nde 3250080384 vergi numarası ile kayıtlı bulunan Ege Baskı Tasarım Amb. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti (Bundan Sonra “Ege Baskı” veya “SITENANO” olarak anılacaktır) ile Sitenano ürün ve hizmetlerini satın almak sureti ile SITENANO üzerinde bir hesap açtıran ve müşteri olarak hizmet alan 3. kişiler (Bundan sonra müşteri olarak alınacaktır) arasında kabul edilmiştir. Taraflar arasında çıkabilecek bütün ihtilaflar aşağıdaki hükümler çerçevesinde çözüm bulacaktır. Müşterinin işbu genel şartları ihlal etmesi durumunda SITENANO müşteri hesaplarına el koyabilir, durdurabilir, askıya alabilir, müşteri servislerini sınırsız veya süreli olarak duraklatabilir ve sözleşmeyi iptal edebilir.

Adı geçen sözleşme SITENANO ile Müşteri arasında elektronik yürürlük tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme, Müşteri’nin, SITENANO üzerinden sağladığı veya sağlayacağı Alan Adı Tahsisi / Kayıt hizmetinin kullanımına ilişkin kayıt ve şartları ortaya koyar ve Genel Servis Şartlarının yanı sıra Müşteri ile SITENANO arasındaki nihai anlaşma şartlarını kapsar.

SITENANO Alan Adlarını GoDaddy tarafından kendisine sağlanan bir otomatik elektronik sistem aracılığıyla kaydeder. Bu Alan Adlarının yetkili yazmanının SITENANO değil GoDaddy olduğunu işbu sözleşme ile onaylamış oluyorsunuz. Dolayısıyla, SITENANO üzerinden bir Alan Adı kaydı işbu Anlaşmanın şartlarına ek olarak burada bulanabilecek olan GoDaddy Hizmet Anlaşmasının şartlarına da tabidir.

Adı geçen sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben de Müşteri bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra SITENANO hizmetleri için Genel Kullanım Koşulları ile (http://www.sitenano.com/kullanim-kosullari; "Sitenano.com Kullanım Şartları" kısmında görülebildiği gibi) kapsanan ilgili hükümleri de bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak, okuyup, anladığını ve uyuşmazlık politikaları bakımından Yetkili Kayıt Operatörü’nün devir ve uyuşmazlık çözüm politikası ve SITENANO’nun zaman zaman www.sitenano.com isimli alan adı üzerinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

Müşteri ve SITENANO, müşteriye tahsis edilen alan adı bakımından gerek müracaat esnasında gerek tahsis esnasında gerekse sonrasında tasarrufta bulunmaya yetkili yegane kişinin müşteri olduğunu kabul ederler. Ancak Tüzel Kişiler bakımından yetkili kişinin yalnız ve ancak şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler olduğu tarafların kabulündedir. Müşterinin hesabında, müşteri ya da yetkili kişiler tarafından yapılan işlemlere ek olarak, alan adı veyahut e-mail şifrelerini, kullanıcı bilgilerini, sair kişisel verilerine sahip, Temsilcisini, çalışanlarını, call center görevlilerini, uzaktan destek ekiplerini kısaca SITENANO çalışanlarını veyahut SITENANO’nun doğrudan veyahut dolaylı yoldan müşteri hizmeti sağlamak üzere anlaştığı 3. Kişileri, Müşteri veyahut müşterinin yasal temsilcisi olduğunu ispat edebilen veyahut kuvvetli bir biçimde ortaya koyan kişilerin veyahut Müşterinin 1. Dereceden kan veya sıhri hısımı olduğuna ikna edebilecek veyahut temsilci olarak hareket eden 3. bir kişinin yaptığı işlemlerle ve SITENANO üzerinden tahsis edilmiş alan adları bakımından tesis ettiğiniz hesabınızı veyahut alan adını veya şifrelerini kullanan herhangi bir kişinin Müşteri menfaatine olsun ya da olmasın yapacağı işlemlerle bağlı olduğunu kabul etmektedir.

Müşteri, gerek SITENANO’nun, gerek Yetkili Kayıt Operatörü’nün koymuş olduğu kurallara bağlı olduğunu kabul etmektedir. Müşteri, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’un) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin düzenleyici işlemlerine, ICANN - İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Kayıt Yetkilisi tarafından belirlenen kayıt ve şartlar ve ilgili mevzuata, WIPO ( Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Örgütü) nezdinde yapılan/yapılacak şikayetler ve bu şikayetler sonucu verilen hakem/hakem heyeti kararlarına uymayı taahhüt etmekle birlikte, bunlara ilişkin olarak ve SITENANO tarafından zaman zaman yayınlanacak bütün kayıt kuralları ve politikalarına uyabilmek için bu sözleşmede değişiklik yapabileceğini kabul etmektedir.


2. ÜCRETLER

Müşteri tarafından satın alınan ve SITENANO tarafından Müşteriye sağlanan hizmet ve ürünler karşılığında, (“hizmetler”), Müşteri; SITENANO'dan hizmeti talep ettiği anda ödeme yapmayı kabul etmektedir. Ödeme, Müşteri tarafından geçerli bir kredi kartı ile yapılır.

Ödeme zamanında, döviz cinsi üzerinden yapılacak ödemeler bakımından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Amerikan Doları Döviz Satış Kuru üzerinden yapılmalıdır. Alan adı kayıt hizmeti satın alındığında, SITENANO, herhangi bir sebeple, sağladığı hizmetlerin bedelini müşteriden tam olarak tahsil edemezse veya önceden tahsil ettiği herhangi bir ücret için kendisine yapılan ödeme ile ilgili herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalırsa (örneğin çalıntı kredi kartı ile yapılan ödemeler) Müşteri, SITENANO’nun ödemeyi tahsil bakımından tüm idari, usuli, yargısal ve cezai çarelere başvurabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

Müşteri; çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş bakımından çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş tek bir alış veriş olsa dahi SITENANO'nun etkin bir ödemeyi sağlamak için takip edeceği çareler arasında, ve bu önlemlerle sınırlı olmamak üzere, Müşteri hesabına kayıtlı olan veya süresi uzatılmış olan bütün alan adları ve almış olduğunuz sair hizmetlerin herhangi bir bildirim olmaksızın derhal iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini, herhangi bir zarar ziyan tazmin mükellefiyeti doğurmaksızın Müşteri kaydın da dahil olmak üzere alınan tüm hizmet ve mal kalemlerinin bedeli ne olursa olsun iptal edilebileceğini, son verilebileceğini, durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

SITENANO, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut mal talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut SITENANO’nun Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği vb. hizmetlerdir. Bu tahsilatlar, Müşterinin SITENANO’da kayıtlı olan Ödeme Yöntemine mümkün olduğunca uygun biçimde fatura edilecektir.


Alan Adı Süre Uzatımları

Bir alan adı müşteriye tahsis edildiği zaman - müşteri adına kayıt olduğu zaman adı geçen alan adı bakımından süre uzatımı yalnız ve ancak iki şekilde olabilir. Bunlardan ilki müşterinin otomatik ödeme talimatı verdiği diğeri de müşterinin kendiliğinden müşteri panelinden alan adının süresini uzattığı durumlardır. Bunun dışındaki haller için SITENANO alan adı süre uzatımı bakımından müşteriye herhangi bir taahhütte bulunamaz.

Eğer herhangi bir nedenle SITENANO, Müşteri bilgilerinde kayıtlı Ödeme bilgilerinden ödemesini alamazsa veyahut Müşteri SITENANO’nun ödeme almasını onaylamazsa Müşteri SITENANO’nun yapmış olduğu bildirimleri cevaplamazsa, Müşteri alan adı kaydı sona erecektir.

Müşteri kredi kartı ile alışveriş yapıyorsa SITENANO'nun sistemlerindeki kredi kartı bilgilerini, son kullanım tarihi bilgisini içeren Ödeme Yöntemi bilgisini güncel tutmak zorundadır.

Alan adı süresi uzatılmayacaklar statüsünde olduğu zaman, Müşteri alan adının süresini, sadece, SITENANO'yu arayarak ve alan adının süresinin uzatılması isteğini ileterek uzatabilir. Müşteri talimatı olmaksızın alan adının süresi ilgili Müşteri Yöneticisi tarafından düzeltilemez.

Eğer Müşteri, alan adı bitiş tarihinden önce süre uzatımı uygulamasını yapmazsa, alan adı iptal edilecek ve artık bu alan adını kullanamayacaktır. Müşteri, bu Sözleşme‘de belirtilen zaman dilimleri içerisinde gerek otomatik olarak gerekse kendisi süre uzatımını yapmadığı alan adlarının iptal edilmesinden dolayı SITENANO'nun sorumlu olmayacağını kabul etmektedir. Alan adı uzatılmasına ilişkin sürelerin uzatılması SITENANO’nun takdirinde olmamakla birlikte, sürenin uzatılmaması halinde MÜŞTERİ her ne nam ve hesap altında olursa olsun SITENANO’nun sorumluluğuna gidemez. Her halükarda, alan adının süresinin zamanında uzatılmaması halinde ilave ücretler uygulanabilir. Müşteri bu ücretler için iade talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

Eğer müşteri, alan kaydı hizmeti ile birlikte alan adı maskeleme, alan adı yönlendirme veya benzeri bir hizmeti de SITENANO’dan alıyorsa, Müşteri alan adı kayıt süresinin sona ermesiyle aldığı diğer hizmetlerin de sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini kabul ve beyan eder.

Müşteri, bu Sözleşme‘de belirtilen zaman dilimlerinde alan adının süresini uzatmadığı takdirde, SITENANO'nun, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşteriye ait süresi dolmuş alan adının süresini kendiliğinden uzatabileceğini veya silinebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

SITENANO, indirimli, ücretsiz veya bir diğer ürün ve hizmetle ilişkili fayda ile sunduğu kampanyalı alan adlarını, alan adının süresi bitiminde (vaadedilen ücretsiz, indirimli, kampanyalı süre), müşteri kendisine tanınan süre içinde uzatma işlemi yapmadığı takdirde, hiç bir ek süre tanımaksızın silme hakını saklı tutar.

Eğer, SITENANO, Müşterinin süresi dolmuş alan adının süresini uzatmaya karar verirse, SITENANO Müşterinin alan adını koruduğu ve süresini uzattığı için Müşteri SITENANO'ya ödeme yapabileceği bir Süre Uzatım Mühleti'ne sahip olacaktır. Süre Uzatım Mühleti, alan adı uzantılarına göre değişiklik gösterir ve SITENANO karar ve inisiyatifinde 1 ila 30 gün arası uygulanır.

Alan adının süresi dolduktan sonra Süre Uzatım Mühleti verilmesi bütün alan adı uzantıları için geçerli değildir. Müşteri’nin kendisine ait alan adı bakımından bu mühletin tanınmadığı ve/veya yeterli süre tanınmadığı iddiasında bulunması mümkün değildir.

Eğer Müşteri Süre Uzatım Mühleti esnasında, süre uzatım için SITENANO'ya ödeme yapmazsa, alan adı, SITENANO'ya ve SITENANO’nun belirlediği bir geri alım veya geç yenileme bedeli veya diğer her ne isimle anılırsa anılsın hizmet ve/veya işlem ücreti ödemek sureti ile alan adını geri alması için müşteriye 1 ila 30 günlük bir ödeme müddeti tanındıktan sonra, beklemeye alınarak, silinmek üzere işaretlenecektir. Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre 40 USD ile 500 USD arasındadır. Eğer Müşteri alan adı için, 1 ila 30 günlük ödeme müddetinin bitmesinden önce ödeme yapmaz ise SITENANO, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşterinin alan adını silebilir veya Müşteri hesabının bir başka kişiye devredilebilmiş olma ihtimalini kabul eder.

Eğer Müşterinin alan adı silinirse, SITENANO'ya bir geri alma ücreti ödeyerek, Merkezi Kayıt Operatörü Müşteriye alan adını geri alması için 1 ila 30 günlük bir Ödeme Mühleti sağlar. Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre 40USD ile 500USD arasındadır. Eğer alan adınız için, Ödeme Mühleti'nin bitmesinden önce ödeme yapılmaması halinde, Müşteri alan adınının serbest bırakılacağını ve ilk gelenin alıp üzerine kaydettirmesine açık hale geleceğini peşinen gayrikabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.

SITENANO, yenileme tarihinin en az otuz (30) gün öncesinde Hizmetlerinizin yenilenmesine dair size ön bildirim göndermeye çaba gösterecektir.

Süre Uzatım Mühletleri ve Ödeme Mühletleri alan adı uzantılarına göre farklılık gösterebilir.

SITENANO, Web sitesindeki talimatlara göre (ve bu işleme dair şart ve koşulları kabul etmenize bağlı olarak) otomatik yenileme işlemimize "dahil olma" imkanı sunabilir. Otomatik yenileme hizmetini kullanırsanız SITENANO’nun hizmet için o anki mevcut süresi ile aynı süre için ve Hizmetler için o anki mevcut fiyattan son tarihin yaklaşık altmış (60) gün öncesinde hizmetinizi yenileneceğini kabul ediyorsunuz. Yenileme fiyatının hizmetin o zamanki mevcut süresi için ödediğiniz fiyattan daha alçak veya yüksek olabileceğini ve hizmetin/hizmetlerin yenilenmesi için dosyanızda bulunan kredi kartınıza veya diğer ödeme yöntemine ücret yansıtmaya yetkili olduğumuzu onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. SITENANO’nun kredi kartı son kullanım tarihi veya ödeme hesabınıza dair herhangi bir güncellemeyi almak amacıyla kredi kartınızı veya diğer ödeme yönteminizi SITENANO’ya hizmet sağlayan üçüncü taraf satıcıları ile paylaşabileceğini onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.


3. SÖZLEŞME ŞARTLARI

Değişiklikler

Bu Sözleşme'nin süresi, müşteri, SITENANO aracılığıyla alan adı kaydettirdiği sürece tam, güçlü ve etkin bir şekilde hüküm ifade eder. Müşteri SITENANO aracılığıyla kaydettirdiği her hangi bir alan adını, kaydın başlangıç tarihinden sonraki ilk altmış (60) gün içinde bir başka alan adı Kayıt Operatörü’ne devredemeyeceğini kabul etmektedir.

Müşteri, SITENANO'nun, bu Sözleşme'de zaman zaman değişiklikler, güncellemeler yapabileceğini kabul etmektedir. SITENANO, bununla beraber bu Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri durdurabilir. Müşteri, bu gibi değişikliklerin etkisiyle, SITENANO'nun bu Sözleşme'de yapacağı makul değişikliklerle bağlı olmayı kabul etmektedir. Müşteri’nin SITENANO ile olan sözleşmesini iptal etmeyi seçmesi halinde, SITENANO'ya yapmış olduğu hiçbir ödemeyi iade alamayacağı bilgileri dahilindedir.

Güvenlik

SITENANO, sizin alan adı kayıt belgelerinizin güvenliğini garanti etmez ve seçtiğiniz şifre ve/veya anahtar parolasının dolandırıcılık, yetkisiz veya yasa dışı kullanım sonucunda gizliliğinin ihlal edilmesi riski size aittir.

Garantisiz

Seçtiğiniz alan adı için kayıt yaptığınızda bu kayıt işleminin alan adı kaydınıza veya kullanımınıza gelebilecek itirazlara karşı koruma sağlamadığını kabul ediyorsunuz. SITENANO, alan adı için önerilen kayıt talebinizin geçerli kayıt ofisi tarafından kabul edileceğine dair hiçbir garanti, beyan veya taahhüt vermez. SITENANO ve/veya GoDaddy tarafından bir kayıt ofisine sunulan alan adı/adları için önerilen kayıt talebinin alan adı için önerilen kayıt talebinin ilk olmaması dahil olmak ama bununla sınırlı olmamak üzere belirli nedenlerle tescil edilemeyeceği veya reddedilebileceğini onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Başarılı kaydın SITENANO’nun öngöremeyeceği veya kontrol edemeyeceği birçok farklı faktöre bağlı olacağını onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.


4. GÜNCEL BİLGİ; BİLGİNİN KULLANIMI VE SÜRE BİTİMİ

Müşteri, uygulamanın ve/veya kayıt süreç değişikliklerinin bir parçası olarak herhangi bir bilgi edindiği zaman bunu iki (2) iş günü içinde SITENANO 'ya bildireceğini kabul etmektedir. Bu bilgiyi güncel ve doğru bir durumda korumak Müşterinin sorumluluğundadır. Her ne sebeple olursa olsun, SITENANO'ya başlangıçta ve devamlı olarak kesin ve doğru bilgiyi sağlayamamanız, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Müşteri tarafından sağlanan bilginin geçerliliğine karar vermek için SITENANO tarafından müşteriye yöneltilecek herhangi bir soruya, her ne sebeple olursa olsun, ilk iki (2) gün içinde cevap vermemeniz, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Kaldı ki her halükarda Müşteri Alan adının satın alma kaydının bir kopyasının tutulmasını kabul etmektedir. Müşteri, üzerine kaydedilmiş her bir alan adı için aşağıdaki iletişim verilerini sağlamayı kabul etmektedir: eğer kayıtlı alan adı sahibi ile iletişim kurulacaksa ona ait posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve varsa faks numarası; ve eğer kayıtlı alan adı sahibinden farklı ise aynı iletişim bilgileri teknik yetkili, idari yetkili ve ödeme yetkilisi için de sağlanmalıdır.

Müşteri, kayıt operatörüyle paylaşılacak bu iletişim bilgilerinin alan adı kaydı için gerekli olduğunu bilir ve kabul eder. ICANN'ın istediği bu bilgi Whois yoluyla halka açık olması ve kayıt operatörünün Whois yoluyla bu bilgiyi halka açık tutması gerekebilir. Gerek SITENANO gerekse kayıt operatörü, bu bilgiyi güvenilir bir üçüncü kişiyle beraber arşivleyebilir. İşbu şekilde müşteri, bütün bu ihtiyaç ve bildirimlere onay ve rıza vermektedir.

Müşteri, üzerine kayıtlı her bir alan adı için, aşağıdaki bilgilerin, ICANN Politikası gereğince, belirlenmiş olan Whois dizininde halka açık olarak yer alacağını ve ICANN sözleşmesinde belirlenen şekilde bütün olarak ticari amaçla kullanılabileceğini, bir katalogda yer alabileceğini, satılabileceğini kabul etmektedir.


• Alan Adı

• İsminiz ve posta adresiniz

• E-posta adresi, posta adresi, teknik ve idari iletişimler için telefon ve faks numaraları

• Birincil ve İkincil Ad Sunucuları (Name Server) için İnternet Protokol Numaraları

• Ad Sunucularının cevap veren isimleri ve

• Orijinal Kayıt ve süre bitim tarihi


Müşteri, alan adı kayıt sürecinde sağladığı kamuya açık bilgilerin, ICANN'ın izin verdiği kapsamda, SITENANO tarafından kullanılabileceğini kabul etmektedir.

Müşteri aynı zamanda alan adı sistemleri konusunda gerek mevcut gerek gelecekteki kural ve politikalarla uyumlu olmak bakımından, alan adı başvurusu yaptığı sırada sağladığı aşağıda yer alan bilgileri, interaktif ve kamuya açık bir biçimde, kendi veri tabanı aracılığıyla üçüncü kişilere açıklayabilme hakkını SITENANO’ya vermektedir.


I. Müşteri tarafından kaydedilmiş alan adı ya da alt alan ad(lar)ı

II. Organizasyonunuzun adı, tipi ve posta adresi

III. Alan ad(lar)ınız veya alt-alan ad(lar)ınız için idari ve teknik sorumluların ad(lar)ı, pozisyon(lar)ı, posta adres(ler)i, e-posta adres(ler)i, sesli telefon numara(lar)ı ve varsa fax numara(lar)ı.

IV. Alan adınız veya alt-alan adınız için en az iki (2) ad sunucusu hostunun (biri birincil ve en az biri ikincil) tüm host adları ve internet protokol adresleri ad sunucusu belirtilebilir.

V. bu ad sunucuların cevap veren isimleri

VI. kaydın Orijinal oluşum tarihi ve

VII. kaydın süre bitim tarihi


SITENANO’nun bu ve buna benzer bilgileri bütün halinde veya bir kısmını üçüncü kişilerin kullanımına açması gerekebilir. Bununla beraber, takdir hakkı SITENANO’ya ait olmak üzere, bu bilgiyi bir üçüncü kişiye devredebilir veya temlik edebilir. Bu bilgilerin resmi ve idari makamlar tarafından olmakla birlikte, hukuka aykırı içerik iddiası ile talepte bulunan 3. Kişi ve kurumlarla SITENANO tarafından Müşteri’ye bilgi verilme zorunluluğu bulunmaksızın ve ayrıca iznine tabi olmaksızın paylaşılacağı Müşteri’nin bilgileri dahilindedir. Müşteri’nin anılan kayıtlar bakımından gerçeğe aykırı bilgi vermiş olması halinde tüm maddi ve manevi zararlardan Müşteri’nin sorumlu olacağı Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.


5. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM POLİTİKASI

Müşteri, SITENANO’nun halihazırda var olan “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” ile bağlı olduğunu kabul etmektedir.

MÜŞTERİ, SITENANO'nun “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” üzerinde zaman zaman değişiklikler yapabileceğini kabul etmektedir. SITENANO’nun, “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” üzerindeki herhangi bir değişikliğe, internet üzerinde yer vermesi ile ilgili değişiklik yürürlüğe koyulmuş kabul edilir. Müşteri ile SITENANO güncellenen politika yürürlüğe girdikten sonra Müşterinin SITENANO’dan almış olduğu alan adı kayıt hizmetini muhafaza etmekle, tadil edilmiş olan “Uyuşmazlık Çözüm Politikasını” kabul etmiş olacağı konusunda da mutabıktır. Müşteri “Uyuşmazlık Çözüm Politikasındaki” değişikliklerden haberdar olabilmek için SITENANO'nun web sitesini düzenli olarak incelemeyi kabul etmektedir. Eğer Müşteri “Uyuşmazlık Çözüm Politikasında” yapılan değişiklikler nedeniyle SITENANO ile yaptığı Sözleşmeyi iptal ederse, Müşteri kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını kabul ve beyan eder. Müşterinin, SITENANO üzerinden kaydettirdiği bir (1) ya da daha fazla alan adı ile ilgili olarak bir uyuşmazlık doğarsa, bu sözleşmede belirtildiği şekilde, SITENANO'yu kendisine yöneltilen suçlamaların dışında tutacak, onu savunacak ve herhangi bir zarara uğramasını halinde bu zararı tazmin edecektir. MÜŞTERİ, bununla beraber, SITENANO üzerinden kaydettirdiği bir alan adı bakımından alan adı ile ilgili olarak, SITENANO'ya, devletin idari, adli, cezai makamlarından veyahut kolluk kuvvetlerinden bir suçlama gelirse, SITENANO'nun, takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere, uyuşmazlık çözümlenene dek, adı geçen kurum ve kuruluşların talepleri, eylemleri, kararları doğrultusunda ve yine kişi ve kurumlardan yapılan hak ihlali iddiaları halinde alan adını kontrol altına almak, değiştirmek, askıya almak, erişimi engellemek, içeriği yayından çıkartmak, URL engellemek de dahil olmak üzere teknik olarak mümkün olan tüm tedbirleri alabileceği gibi ve/veya temlik etmek gibi herhangi bir fiili gerçekleştirebilir. Bu gibi bir durumda, Müşteri SITENANO'nun yerine getirdiği herhangi bir bildirim veyahut eylemden dolayı ona sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul etmektedir.


6. ALAN ADLARININ DEVRİ; YENİDEN SATIŞ UYGULAMALARI

Müşteri; SITENANO aracılığıyla kaydettirdiği herhangi bir alan adını, kaydın başlangıç tarihinden sonraki ilk altmış (60) ve son 30 gün içinde bir başka alan adı Kayıt Operatörü’ne devredemeyeceğini kabul etmektedir. Whois’de Tescil Ettiren olarak adlandırılan kişi tescilli Ad sahibi olacaktır. Yönetici hesap kimliği ile parolanın temin edilmesi sırasında idari iletişim kişisi olarak adı verilen kişi, alan adını yönetme yetkisine sahip Tescil Ettiren yetkilisi olarak kabul edilecektir. Müşteri alan adının sahipliğini başka bir şahsa (“Transfer Alan”) transfer etmeden önce Transfer Alandan işbu Sözleşmenin tüm kayıt ve koşullarının bağlayıcılığını kabul ettiğini gösteren yazılı bir beyan almalıdır. Transfer Alanın makul bir şekilde (tarafımızca kendi irademize göre karar verdiğimiz şekilde) işbu Sözleşmenin kayıt ve koşullarının bağlayıcılığını kabul etmemesi halinde ilgili transfer geçersiz ve hükümsüz kabul edilecektir.

Müşterinin üçüncü bir kişi hesabına bir alan adı satın alması durumunda, müşteri, SITENANO'nun, ICANN nezdinde akredite bir kayıt kuruluşu olduğunu ve esasen SITENANO'nun sunmuş olduğu hizmetleri kullanmak sureti ile SITENANO aracılığıyla onların alan adlarını kaydettirdiğini müşterilerine bildireceğini kabul etmektedir. Nitekim bu sebeple, ICANN kurallar bütünü ile WIPO nezdinde yapılan alan adı ihtilaflarına ilişkin şikayetler bakımından verilen hakem/hakem heyeti kararlarına Müşteri derhal uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

SITENANO tarafından talep edilmeyen ilave şart ve kayıtlar bakımından, müşteri, bu kayıt ve şartların SITENANO'nun Alan Adı Kayıt Sözleşmesi ve Yetkili Kayıt Operatörü tarafından benimsenmiş iş prosedürleri ve politikaları ile çelişmeyeceğini kabul etmektesiniz.

MÜŞTERİ, ICANN gerekliliklerine uygun bir şekilde Whois veri tabanına konacak tam, kesin ve güncel bilgiyi sağlamayı, kayıt ettiği her bir alan adı için sağlamak durumundadır.

Düzeltilmiş veya yenilenmiş bir bilgi müşteriye ulaştıktan sonra Müşteri iki (2) işgünü içinde bu bilgiyi SITENANO'ya sağlayacak, böylece SITENANO da kendi kayıt verilerini yenileyebilecektir. Müşteri’nin anılan bilgiyi yenilememesinden kaynaklanan sorumluluk Müşteri’ye aittir.


7. HİZMETLERİN ASKIYA ALINMASI; SÖZLEŞME İHLALİ

Müşteri, işbu Sözleşmede belirtilen diğer konulara ek olarak aşağıdaki maddeleri de kabul etmektedir.

I. SITENANO tarafından sağlanan hizmetlerden herhangi birisini kullanma yeterliliğiniz, bu Sözleşme'nin ihlali durumunda askıya alınması veya iptali ve/veya halen yürürlükte olan veya Yetkili Kayıt Operatörü tarafından sonradan benimsenen herhangi bir politikanın gerektirdiği askıya alma veya iptal durumuna bağlıdır.

II. Herhangi bir alan adı kaydınız ICANN'ın ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün benimsediği ölçütler veya politika, ya da ICANN'in benimsediği ölçüt ve veya politikalarla tutarsızlık göstermeyen herhangi bir SITENANO prosedürü gereğince, (a) herhangi bir alan adının kaydı sırasında kayıt operatörü ya da SITENANO tarafından hataların düzeltilmesi (b) herhangi bir alan adı ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü, devir, askıya alma ve iptal edilme şartına bağlıdır.

Müşteri’nin, bu Sözleşme'nin kayıt ve şartlarına ayrıca SITENANO tarafından belirlenen her hangi bir SITENANO kural ve politikasına tam olarak uymaması halinde, bu durumun Sözleşme'nin esaslı bir ihlali sayılacağını ve SITENANO'nun bu tip bir ihlali müşterilere yazı ile veya elektronik olarak (örn. E-posta) bildireceğini kabul etmektedir. Müşteri SITENANO'ya on (10) işgünü içinde yükümlülüklerini ihlal etmediğine dair esaslı bir delil sunmadığı durumda, SITENANO müşterisi ile olan ilişkisini sonlandırabilecek ve yasal mevzuat kapsamında müşteriye karşı uygun hukuki çarelere başvurabilecektir. Bu tarz bir yol Müşterilere bildirim yapılmadan uygulanabilir ve bu yollar, burada söylenenlerle sınırlı olmamak üzere, müşterinin alan adlarının iptali ve SITENANO tarafından Müşterilere sağlanan hizmetleri durdurmak şeklinde olabilir. İhlalden dolayı hizmetlerin kesilmesi, durdurulması veya iptal edilmesi nedeniyle müşterilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.


8. HİZMETLERİN KISITLANMASI; REDDETME HAKKI

Müşteri, SITENANO tarafından sunulan hizmetleri aşağıdaki amaç vb için kullanmamayı veya başkalarının kullanmasına izin vermemeyi kabul etmektedir:

• İstenmeyen e-mail iletimi (spam) ve • SITENANO tarafından sağlanan herhangi bir servise tekrarlayan, yüksek hacimli sorgulamalar (örneğin alan adı müsaitliği vb.)

Eğer, müşteri alan adını, alan adı sunucularını (DNS) SITENANO Serverları üzerinde barındırıyorsa veya bir alan adını yönlendirmek için sistemini kullanıyorsa, URL, veya başka şekilde bir site veya bir sistemi barındırıyorsa, ya da SITENANO üzerinden kayıt altına alınmış alan adı varsa, SITENANO'nun DNS sistemine aşırı yük bindirmemeye dikkat etmek mükellefiyetindedir. Müşteri, SITENANO'nun sunucularını, alan adını, kaynak olarak, vasıta olarak, adrese cevap olarak veya mail bombardımanı için varış adresi olarak, Internet paket flooding, paket bozma, vb. için kullanamaz. Server hackleme ya da güvenlik açıklarına karşı işlenen diğer suçlar yasaktır. Şebekenin dengesini tehdit eden, müşterinin sitesinin sebep olduğu aktivitelerin algılanması halinde, SITENANO'nun bu alan adını devre dışı bırakma ve hizmeti süresiz durdurma hakkı saklıdır.

Müşteri, SITENANO'nun, takdiri ile ve müşteriye karşı herhangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını onaylamayı reddedebileceğini kabul etmektedir. Bununla beraber, SITENANO, kendi takdiri ile ve müşteriye karşı herhangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını, kaydın yapılmasından sonraki ilk otuz (30) gün içinde silebilir. Ayrıca, eğer bir isim, istenmeyen veya ahlaken sakıncalı aktivitelerle bütünleşmişse, SITENANO alan adının kaydını iptal edebilir. Ahlaken sakıncalı aktivitelerin bazıları, bu kadarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılmıştır:

• üçüncü kişilere iftira, küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş aktiviteler

• 5651 sayılı Yasada tanımlanmış katalog suçlar

• nefret suçları, terörizm ve çocuk pornosu gibi başkalarını kanunsuz davranışlar yapmaya cesaretlendiren aktiviteler

• haksız, bayağı, muzır, üçüncü bir kişinin özel hayatına giren, ırkçı ve diğer uygunsuz aktiviteler

• üçüncü bir kişinin kimliğini taklit edecek şekilde düzenlenen aktiviteler

• küçüklerin ahlaka aykırı bir şekilde kullanılması veya zarar verilmesi şeklinde düzenlenen aktiviteler.

Her ne kadar Müşteri SITENANO'nun bir kaydı reddettiği veya kayıttan sonraki ilk otuz (30) gün içinde sildiği durumlarda, hem iptal edilme hem de reddedilme halleriyle bağlantılı olarak SITENANO'ya yaptığı ödemeyi geri alabilecek ise de SITENANO'nun bir alan adını, spam ile veya ahlaki açıdan sakıncalı aktivitelerle bütünleşik olmasından dolayı sildiği durumlarda, geri ödeme yapılmaz. SITENANO’nun 3. Kişilerin hukuka aykırı içerik ve/veya eylemler içeren alan adı iddiası ve şikayetinde anılan alan adı bakımından SITENANO’nun teknik imkan dahilinde tüm tedbir yöntemlerine başvurma hakkı saklıdır. MÜŞTERİ bu sebeple bir hak ihlali yaşadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


9. FİKRİ MÜLKİYET KORUMASI İLE İLGİLİ SORUMLULUK REDDİ

BİR ALAN ADI KAYDEDİLMESİ SİZE HİÇBİR FİKRİ MÜLKİYET KORUMASI, HAKKI VEYA TESCİLİ SAĞLAMAZ VE AYRICA HERHANGİ BİR ALAN ADI KAYDINA DAİR HAK SAĞLAMAZ.


10. BÜTÜN KAYITLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Müşteri, Üst Sınıf Alan Kayıtları ve İkinci Sınıf Alan Kayıtları gibi, ama bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, bir alan kaydı satın aldıktan sonra her bir Kayıt için, ulusal ve uluslararası tüm sözleşmelerle, kural ve politikalarla bağlı olduğunu kabul etmektedir.

 

Canlı Destek
{{ c.message }}
{{ c.created_at|render_date }}

Temsilci yazıyor....

{{ offline_message }}

 web tasarım